blob: 3b5f5b3fb1bc9b94e5aa73032cb60bede1d12190 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
//
// Copyright 2016 Freescale Semiconductor, Inc.
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_address.h>
#include <linux/thermal.h>
#include "thermal_core.h"
#define SITES_MAX 16
/*
* QorIQ TMU Registers
*/
struct qoriq_tmu_site_regs {
u32 tritsr; /* Immediate Temperature Site Register */
u32 tratsr; /* Average Temperature Site Register */
u8 res0[0x8];
};
struct qoriq_tmu_regs {
u32 tmr; /* Mode Register */
#define TMR_DISABLE 0x0
#define TMR_ME 0x80000000
#define TMR_ALPF 0x0c000000
u32 tsr; /* Status Register */
u32 tmtmir; /* Temperature measurement interval Register */
#define TMTMIR_DEFAULT 0x0000000f
u8 res0[0x14];
u32 tier; /* Interrupt Enable Register */
#define TIER_DISABLE 0x0
u32 tidr; /* Interrupt Detect Register */
u32 tiscr; /* Interrupt Site Capture Register */
u32 ticscr; /* Interrupt Critical Site Capture Register */
u8 res1[0x10];
u32 tmhtcrh; /* High Temperature Capture Register */
u32 tmhtcrl; /* Low Temperature Capture Register */
u8 res2[0x8];
u32 tmhtitr; /* High Temperature Immediate Threshold */
u32 tmhtatr; /* High Temperature Average Threshold */
u32 tmhtactr; /* High Temperature Average Crit Threshold */
u8 res3[0x24];
u32 ttcfgr; /* Temperature Configuration Register */
u32 tscfgr; /* Sensor Configuration Register */
u8 res4[0x78];
struct qoriq_tmu_site_regs site[SITES_MAX];
u8 res5[0x9f8];
u32 ipbrr0; /* IP Block Revision Register 0 */
u32 ipbrr1; /* IP Block Revision Register 1 */
u8 res6[0x310];
u32 ttr0cr; /* Temperature Range 0 Control Register */
u32 ttr1cr; /* Temperature Range 1 Control Register */
u32 ttr2cr; /* Temperature Range 2 Control Register */
u32 ttr3cr; /* Temperature Range 3 Control Register */
};
struct qoriq_tmu_data;
/*
* Thermal zone data
*/
struct qoriq_sensor {
struct thermal_zone_device *tzd;
struct qoriq_tmu_data *qdata;
int id;
};
struct qoriq_tmu_data {
struct qoriq_tmu_regs __iomem *regs;
bool little_endian;
struct qoriq_sensor *sensor[SITES_MAX];
};
static void tmu_write(struct qoriq_tmu_data *p, u32 val, void __iomem *addr)
{
if (p->little_endian)
iowrite32(val, addr);
else
iowrite32be(val, addr);
}
static u32 tmu_read(struct qoriq_tmu_data *p, void __iomem *addr)
{
if (p->little_endian)
return ioread32(addr);
else
return ioread32be(addr);
}
static int tmu_get_temp(void *p, int *temp)
{
struct qoriq_sensor *qsensor = p;
struct qoriq_tmu_data *qdata = qsensor->qdata;
u32 val;
val = tmu_read(qdata, &qdata->regs->site[qsensor->id].tritsr);
*temp = (val & 0xff) * 1000;
return 0;
}
static const struct thermal_zone_of_device_ops tmu_tz_ops = {
.get_temp = tmu_get_temp,
};
static int qoriq_tmu_register_tmu_zone(struct platform_device *pdev)
{
struct qoriq_tmu_data *qdata = platform_get_drvdata(pdev);
int id, sites = 0;
for (id = 0; id < SITES_MAX; id++) {
qdata->sensor[id] = devm_kzalloc(&pdev->dev,
sizeof(struct qoriq_sensor), GFP_KERNEL);
if (!qdata->sensor[id])
return -ENOMEM;
qdata->sensor[id]->id = id;
qdata->sensor[id]->qdata = qdata;
qdata->sensor[id]->tzd = devm_thermal_zone_of_sensor_register(
&pdev->dev, id, qdata->sensor[id], &tmu_tz_ops);
if (IS_ERR(qdata->sensor[id]->tzd)) {
if (PTR_ERR(qdata->sensor[id]->tzd) == -ENODEV)
continue;
else
return PTR_ERR(qdata->sensor[id]->tzd);
}
sites |= 0x1 << (15 - id);
}
/* Enable monitoring */
if (sites != 0)
tmu_write(qdata, sites | TMR_ME | TMR_ALPF, &qdata->regs->tmr);
return 0;
}
static int qoriq_tmu_calibration(struct platform_device *pdev)
{
int i, val, len;
u32 range[4];
const u32 *calibration;
struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
struct qoriq_tmu_data *data = platform_get_drvdata(pdev);
if (of_property_read_u32_array(np, "fsl,tmu-range", range, 4)) {
dev_err(&pdev->dev, "missing calibration range.\n");
return -ENODEV;
}
/* Init temperature range registers */
tmu_write(data, range[0], &data->regs->ttr0cr);
tmu_write(data, range[1], &data->regs->ttr1cr);
tmu_write(data, range[2], &data->regs->ttr2cr);
tmu_write(data, range[3], &data->regs->ttr3cr);
calibration = of_get_property(np, "fsl,tmu-calibration", &len);
if (calibration == NULL || len % 8) {
dev_err(&pdev->dev, "invalid calibration data.\n");
return -ENODEV;
}
for (i = 0; i < len; i += 8, calibration += 2) {
val = of_read_number(calibration, 1);
tmu_write(data, val, &data->regs->ttcfgr);
val = of_read_number(calibration + 1, 1);
tmu_write(data, val, &data->regs->tscfgr);
}
return 0;
}
static void qoriq_tmu_init_device(struct qoriq_tmu_data *data)
{
/* Disable interrupt, using polling instead */
tmu_write(data, TIER_DISABLE, &data->regs->tier);
/* Set update_interval */
tmu_write(data, TMTMIR_DEFAULT, &data->regs->tmtmir);
/* Disable monitoring */
tmu_write(data, TMR_DISABLE, &data->regs->tmr);
}
static int qoriq_tmu_probe(struct platform_device *pdev)
{
int ret;
struct qoriq_tmu_data *data;
struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
if (!np) {
dev_err(&pdev->dev, "Device OF-Node is NULL");
return -ENODEV;
}
data = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(struct qoriq_tmu_data),
GFP_KERNEL);
if (!data)
return -ENOMEM;
platform_set_drvdata(pdev, data);
data->little_endian = of_property_read_bool(np, "little-endian");
data->regs = of_iomap(np, 0);
if (!data->regs) {
dev_err(&pdev->dev, "Failed to get memory region\n");
ret = -ENODEV;
goto err_iomap;
}
qoriq_tmu_init_device(data); /* TMU initialization */
ret = qoriq_tmu_calibration(pdev); /* TMU calibration */
if (ret < 0)
goto err_tmu;
ret = qoriq_tmu_register_tmu_zone(pdev);
if (ret < 0) {
dev_err(&pdev->dev, "Failed to register sensors\n");
ret = -ENODEV;
goto err_iomap;
}
return 0;
err_tmu:
iounmap(data->regs);
err_iomap:
platform_set_drvdata(pdev, NULL);
return ret;
}
static int qoriq_tmu_remove(struct platform_device *pdev)
{
struct qoriq_tmu_data *data = platform_get_drvdata(pdev);
/* Disable monitoring */
tmu_write(data, TMR_DISABLE, &data->regs->tmr);
iounmap(data->regs);
platform_set_drvdata(pdev, NULL);
return 0;
}
#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
static int qoriq_tmu_suspend(struct device *dev)
{
u32 tmr;
struct qoriq_tmu_data *data = dev_get_drvdata(dev);
/* Disable monitoring */
tmr = tmu_read(data, &data->regs->tmr);
tmr &= ~TMR_ME;
tmu_write(data, tmr, &data->regs->tmr);
return 0;
}
static int qoriq_tmu_resume(struct device *dev)
{
u32 tmr;
struct qoriq_tmu_data *data = dev_get_drvdata(dev);
/* Enable monitoring */
tmr = tmu_read(data, &data->regs->tmr);
tmr |= TMR_ME;
tmu_write(data, tmr, &data->regs->tmr);
return 0;
}
#endif
static SIMPLE_DEV_PM_OPS(qoriq_tmu_pm_ops,
qoriq_tmu_suspend, qoriq_tmu_resume);
static const struct of_device_id qoriq_tmu_match[] = {
{ .compatible = "fsl,qoriq-tmu", },
{ .compatible = "fsl,imx8mq-tmu", },
{},
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, qoriq_tmu_match);
static struct platform_driver qoriq_tmu = {
.driver = {
.name = "qoriq_thermal",
.pm = &qoriq_tmu_pm_ops,
.of_match_table = qoriq_tmu_match,
},
.probe = qoriq_tmu_probe,
.remove = qoriq_tmu_remove,
};
module_platform_driver(qoriq_tmu);
MODULE_AUTHOR("Jia Hongtao <hongtao.jia@nxp.com>");
MODULE_DESCRIPTION("QorIQ Thermal Monitoring Unit driver");
MODULE_LICENSE("GPL v2");